Category: 老子集注

老子集注-第一章

道可道,非常道。名可名,非常名。无名天地之始;有名万物之母。 [1]故常无,欲以观其妙;常有,欲以观

老子集注-第二章

天下皆知美之为美,斯恶已。皆知善之为善,斯不善已。有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,

老子集注-第三章

不尚贤,使民不争;不贵难得之货,使民不为盗;不见可欲,使民心不乱。是以圣人之治,虚其心,实其腹,弱其

老子集注-第四章

道冲而用之或不盈。渊兮似万物之宗。挫其锐、解其纷、和其光、同其尘、湛兮似或存。吾不知谁之子,象帝之先

老子集注-第五章

天地不仁,以万物为刍狗;圣人不仁,以百姓为刍狗。[9]天地之间,其犹橐龠乎?虚而不屈,动而愈出。多言

老子集注-第七章

天长地久。天地所以能长且久者,以其不自生,故能长生。[12]是以圣人后其身而身先;外其身而身存。非以

老子集注-第八章

上善若水。[14]水善利万物而不争,处众人之所恶,故几于道。[15]居善地,心善渊,与善仁,言善信,

老子集注-第九章

持而盈之,不如其已;揣而锐之,不可长保 As金玉满堂,莫之能守;富贵而骄,自遗其咎.[18]
功遂身

老子集注-第十一章

三十辐共一毂,当其无,有车之用。埏埴以为器,当其无,有器之用。凿户牖以为室,当其无,有室之用。[28

老子集注-第十二章

五色令人目盲;五音令人耳聋;五味令人口爽;驰骋畋猎令人心发狂;难得之货令人行妨。是以圣人为腹不为目,

老子集注-第十五章

古之善为士者,微妙玄通,深不可识。夫唯不可识,故强为之容:豫焉若冬涉川;犹兮若畏四邻;俨兮其若客;涣