Category: 增删卜易

增删卜易-003章、八宫章

初学点卦,不会装卦者,须将所摇的卦照此全图装世、应、五行。 一、乾宫八卦一八四九二六三七乾为天天…

增删卜易-006章、世应章

乾为天:世在六爻;天风姤:世在初爻;天山遁:世在二爻;火地晋:世退在四爻;天地否:世在三爻;风地…

增删卜易-007章、动变章

六爻静则不变,动则必变。阳动变阴,〇为阳,动则变━ ━;阴动变阳,╳为阴,动则变━━━。假如乾卦初…

增删卜易-008章、用神章

父母爻:占父母,即以卦中之父母爻为用神。祖父母、伯、叔、姑、姨父母,凡在我父母一之 上,或与我父…

增删卜易-017章、月将章

月将即是月建,又为月令。月将掌一月之权,司三旬之令。一月三十日内,当权得令。操持万卜之提纲,巡查六…

增删卜易-018章、日辰章

子水,丑土,寅木,卯木,辰土,巳火,午火,未土 ,申金,酉金,戌土,亥水。日辰为六爻之主宰,司四时…

增删卜易-020章、六合章

子与丑合。寅与亥合。卯与戌合。辰与酉合。巳与申合。午与未合。相合之法有六:日月合爻者一也。如丑月占…

增删卜易-021章、三合章

申子辰合成水局。巳酉丑合成金局。寅午戌合成火局。亥卯未合成木局。此三合者有四:一卦之内,有三爻动而…

增删卜易-022章、六冲章

子午相冲、丑未相冲、寅申相冲、卯酉相冲、辰戌相冲、巳亥相冲。相冲之法有六:日月冲爻者,一也。卦逢…

增删卜易-023章、三刑章

寅刑巳,巳刑申,申刑寅,子刑卯,卯刑子。丑戌相刑,戌未相刑。又云:辰午酉亥,谓之自刑。夫三刑者,余…

增删卜易-025章、暗动章

静爻休囚,日辰冲之,为日破;静爻旺相,日辰冲之,为暗动。暗动者,有喜有忌。用神休囚,得元神暗动以相…

增删卜易-026章、动散章

古以日辰冲动爻,谓之冲散,又以爻动冲爻,亦能冲散。余屡试之,旺相者,冲之不散;有气者,冲之不散;休…

增删卜易-028章、反伏章

卦有卦变,爻有爻变。卦变者,内外动而反吟,同一卦也。如:乾变坤爻变者,内外动而反吟,非同一卦也。如…

增删卜易-034章、月破章

正申,二酉,三戌,四亥,五子,六丑,七寅,八卯,九辰,十巳,十一午,十二未。月建冲之为月破,逐月之…

增删卜易-038章、独发章

五爻俱动,一爻不动,谓之独静;五爻不动,一爻独动,谓之独发。事之成败,由乎用神,应期迟速,亦由乎用…

增删卜易-039章、两现章

用神两现者,如占父母,卦中有两父母爻者,是也。按古法,舍其休囚而用旺相,舍其静爻而用动爻,舍其月破…

增删卜易-040章、星煞章

太乙贵人:甲戊庚牛羊,乙己鼠猴乡,丙丁猪鸡位;壬癸兔蛇藏,六辛逢马虎,此是贵人方。假令:甲戊庚日占…

增删卜易-041章、天时章

天道旱涝不时,卦理阴晴可测。古以晴雨之占,不可以自试其术而轻渎鬼神,如旱则求雨,涝则求晴,始可卜之…

增删卜易-042章、身命章

诸书占身命,谓妻财子禄,一卦能包,寿夭穷通,六爻兼断。殊不知,父子财官兄弟,各有相忌相伤,若以一卦…

增删卜易-045章、寿元章

世爻旺相,永享长年;身位休囚,须防夭折。凡占寿元,独以世爻为根本。世爻或旺或相,或临日月,或得日月…

增删卜易-046章、趋避章

野鹤曰:圣人作易,原令人趋吉避凶,若使吉不可趋,凶不可避,圣人作之何益?世人卜之何用?或曰:年灾月…

增删卜易-048章、兄弟章

凡占弟兄,须宜问明,或因兄弟不睦,将来和好否?或因兄弟多而能得济否?或问将来有兄弟否?或占兄弟寿元…

增删卜易-049章、夫妇章

夫妇之占,亦须分别,或占妻寿,或占夫妻偕老否?或占夫妻和睦否?或占妻有刑伤破败否?占妻、占妾、占婢…

增删卜易-050章、子嗣章

凡问子嗣,须明告之,或已有子占后还生否?或问现在之子可保长年否?或从不生育,占终有子否?决不可含糊…