Category: 悟真篇

悟真篇-上卷 01章 01-04

一不求大道出迷途,纵负贤才岂丈夫。百岁光一阴一石火烁,一生身世水泡浮。只贪名利求荣显,不觉形容暗…

悟真篇-上卷 02章 05-08

五草木一阴一阳一亦两齐,若还缺一不芳菲。初开绿叶一阳一先倡,次发红花一阴一后随。常道只斯为日用,…

悟真篇-上卷 03章 09-12

九此法真中妙更真,都缘我独异于人。自知颠倒由离坎,谁识浮沉定主宾。金鼎欲留朱里汞,玉池先下水中银…

悟真篇-上卷 04章 13-16

十三黄芽白雪不难寻,达者须凭德行深。四象五行全藉土,三元八卦岂离壬。炼成灵宝大难识,消尽一阴一魔…

悟真篇-中卷 05章 01-04

一道自虚元生一气,便从一气产一阴一阳一。一阴一阳一再合成三体,三体重生万物昌。二万物芸芸各返根;返…

悟真篇-中卷 06章 05-08

五妥得谷神长不死,须凭玄牝立根基。真一精一既返黄金屋,一颗明珠永不离。六玄牝之门世罕知,休将口鼻妄…

悟真篇-中卷 07章 09-12

九先且观天明五贼,次须察地以安民。民安国富方求战,战罢方能见圣人。十用将须分左右军,饶他为主我为宾…

悟真篇-中卷 08章 13-16

十三契论经歌讲至真,不将火候着于文。要知口诀通玄处,须共神仙仔细论。十四饶君聪慧过颜闵,不遇师传莫…

悟真篇-中卷 09章 17-20

十七竹破须将竹补宜,抱鸡当用卵为之。万般非类徒劳力,争似真铅含圣机。十八末炼还丹莫隐山,山中前后尽…

悟真篇-中卷 10章 21-24

二十一震龙汞出自离乡,兑虎金生在坎方。二物总因儿产母,五行全要入中央。二十二离坎若还无戌己,虽含四…

悟真篇-中卷 11章 25-28

二十五姹女游行各有方,前行须短后须长。归来却入黄婆舍,嫁个金公作老郎。二十六取将坎位中心实,点化离…

悟真篇-中卷 12章 29-32

二十九咽津纳气是人行,有药方能造化生。鼎内若无真种一子,犹将水火煮空铛。三十纵识朱砂及黑铅,不知火…

悟真篇-中卷 13章 33-36

三十三长男乍饮西方酒,少女初开北地花。若使青娥相见后,一时关锁在黄家。三十四华岳山头雄虎啸,扶桑海…

悟真篇-中卷 14章 37-40

三十七月才天际半轮明,早有龙吟虎啸声。便好用功修二八,一时辰内管丹成。三十八赫赫金丹一日成,古仙垂…

悟真篇-中卷 15章 41-44

四十一休泥丹灶费工夫,炼药须寻偃月炉。自有天然真火侯,何须柴炭及吹嘘。四十二前弦之后后弦前,药味平…

悟真篇-中卷 16章 45-48

四十五调和铅汞要成丹,大小无伤两国全。若问真铅何处是,蟾光终日照西川。四十六八月十五玩蟾辉,正是金…

悟真篇-中卷 17章 49-52

四十九玄珠有象逐一阳一生,一阳一极一阴一消渐剥形。十月霜飞丹始熟,此时神鬼亦须惊。五十瑶池饮罢月澄…

悟真篇-中卷 18章 53-56

五十三坎电烹轰金水方,火发昆仑一阴一与一阳一。二物若还和合了,自然丹熟遍身香。五十四要知炼养还丹法…

悟真篇-中卷 19章 57-60

五十七卦中设法本仪形,得象忘言意自明。举世迷人惟泥象,却行卦气望飞升。五十八天地盈虚自有时,审能消…

悟真篇-中卷 20章 61-64

六十一大道修之有易难,也知由我亦由天。若非积行施一阴一德,动有群魔作障缘。六十二了了心猿方寸机,三…

悟真篇-下卷 23章 05-08

五牛女情缘道合,龟蛇类秉天然。蟾乌遇朔合蝉娟,二气相资运转。总是乾坤妙用,谁人达此真诠。一阴一…

悟真篇-下卷 24章 09-12

九冬至一一阳一来复,三旬增一一阳一爻。月中复卦朔晨超,望罢乾终兆。日又别为寒暑,一阳一生复起中宵…